Általános Szerződési Feltételek

Mely a GVS Hungary Kft, Székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. 8. em. Adószáma: 25151213-2-41 továbbiakban mint GVS mint Szolgáltató által kínált nemesfém eladási és felvásárlási tevékenység feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató által üzemeltetett www.aranykereskedes.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: Honlap) a GVS Hungary Kft. által kínált nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységet tudják természetes személyek (a továbbiakban Megrendelő) igénybe venni. Megrendelő lehet minden cselekvőképes természetes személy; cselekvőképtelen személy a Honlap szolgáltatásait nem veheti igénybe. A Szolgáltató nem köteles és jogosult a cselekvőképesség ellenőrzésére. A Szolgáltató Magyarországon szabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Honlapon elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Az ÁSZF szolgáltatás vonatkozásában meghatározza a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Szolgáltató valamely szolgáltatást nyújt vagy közvetít a Megrendelő részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltató közvetítésével.

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a jelen ÁSZF-ben meghatározott Megrendelőre és a Szolgáltatóra.

Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által végzett nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységre. Az ÁSZF külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre. Az ÁSZF rendelkezései, illetőleg annak módosítása azok kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Szolgáltató az ÁSZF-et és annak módosításait a Honlapon teszi közzé és azok a közzétételt követő naptári nap 0 órakor lép hatályba. A Szolgáltató az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja. A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a Szolgáltató jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni, vagy módosítani. A Szolgáltató az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A jelen Szabályzat 2021. február 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Ügyfélek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

jelen szolgáltatás tárgyát képező, a Honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Megrendelők a Honlapon a Szolgáltató által biztosított nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységet vehetnek igénybe online. A Megrendelők a szolgáltatásra irányuló megrendeléseiket a GVS által üzemeltetett és a Honlapon elérhető webshopon keresztül tehetik meg. A Megrendelők a megrendeléseiket 7/24 jelleggel, azaz az év 365 napján bármikor meg tudják tenni. A Szolgáltatónak jogában áll szabadon dönteni a webshopon keresztüli megrendelések elfogadásáról. Az ár a megrendelés időpontjában kerül rögzítésre. A megrendelési folyamat befejezése után Megrendelő megkapja a megrendelés visszaigazolását PDF dokumentumként nyomtatáshoz és / vagy mentéshez. A szolgáltatásra vonatkozó szerződés az Ügyfélnek a Honlapon történő megrendelése során, az ÁSZF megismerését követően, annak elfogadásával jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.

Szerződéskötés során a Megrendelőnek meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. A megrendelés email-ban történő visszaigazolása után a Megrendelő köteles 3 napon belül fizetést kezdeményezni. Amikor a GVS elkészíti és elküldi vagy átadja a számlát a Megrendelőnek, a megrendelés megerősítettnek és visszaigazoltnak tekintendő. A GVS fenntartja a megrendelések elutasításának jogát, és az elutasításról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Nyilvánvaló hibák esetén a GVS fenntartja a jogot a számlák visszavonására.

Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően már nem jogosult a megrendeléstől elállni. A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) pont b) bekezdése szerint:
29. § (1) pont b) bekezdés
A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§ szerinti elállási jogát olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Fizetéselmaradás lép fel, ha a fizetést a Megrendelő a GVS részére a megrendeléstől számított 3 (három) munkanapon belül nem kezdeményezte, és a GVS nem utasította el a megrendelést. A fizetési határidő meghosszabbítását Megrendelő kérheti, ezt a GVS saját döntése alapján erősítheti meg vagy utasíthatja el. A fizetés elmulasztása esetén a GVS türelmi idő meghatározása nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől, és fenntartja a jogot, hogy minden költséget, különösen az árfolyam-ingadozások miatti késedelmi kamatokat és veszteségeket követelje a Megrendelőtől.

A GVS az árakat a nemesfémek pénzpiaci mozgásaival összhangban állapítja meg, és ezek az árak a megrendelt árunak a GVS központjában történő átvételére vonatkoznak. Ezen áron felül merülnek fel a szállítási és biztosítási költségek amennyiben a Megrendelő kiszállítást kér. A Megrendeléskor érvényes ár a mértékadó minden esetben, akkor is, ha az árak időközben változtak.

A Megrendelő e-mailben kapja meg a szállítással kapcsolatos részleteket, ezért gondoskodnia kell arról, hogy a szállítást ő vagy más megfelelő személy fogadja. A szállítások biztosítottak. A biztosítási fedezet fenntartása érdekében a Megrendelőnek (vagy a szállítást átvevő személynek) a szállítás kézhezvételekor haladéktalanul ellenőriznie kell a csomagolás és az esetleges zárjegyek sértetlenségét. A nyilvánvaló hibákat a kézbesítőnek azonnal írásban meg kell erősítenie, és a hiányos vagy elveszett szállítmányokat azonnal jelenteni kell a GVS-nek.

A Megrendelő köteles részleges szállításokat elfogadni. A kockázatviselés a Megrendelőre legkésőbb akkor száll át, amikor a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy átveszi a termékeket, valamint amikor a termékeket a Megrendelő által megadott címre kiszállítják.

Felvásárlás esetén az ár fixálásra kerül. A Megrendelő a felvásárlásra felkínált árut 3 napon belül köteles a GVS-hez eljuttatni. A GVS az áru minőségi és mennyiségi átvétele után az előzetesen fixált áron teljesít kifizetést a Megrendelő felé. A GVS szabadon dönthet a felvásárlási megrendelések befogadásáról vagy elutasításáról és erről mielőbb tájékoztatja a Megrendelőt.

A GVS kijelenti, hogy a Megrendelőről begyűjtött adatokat csak saját céljaira használja fel, harmadik félnek azokat csak a megrendelés feldolgozása céljából továbbítja, például szállítás céljából, és hogy bizalmasan és az összes hatályos adatvédelmi előírásnak megfelelően kezeli. Kérjük olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat.

A jelen szerződés megszűnik:
a) a Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével
b) azonnali hatállyal rendkívüli felmondással
Az azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, úgy a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltató kárát és elmaradt hasznát megtéríteni.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Budapest, 2022. február 4.